Catholic worship Samuel Rahm (1811-1864)

Random pics
“Catholic worship” - Samuel Rahm