Catholic worship Samuel Rahm (1811-1864)

Random pics
Catholic worship — Samuel Rahm