Бейрут 2. 1882 Vasily Polenov (1844-1927)

Random pics
“Бейрут 2. 1882” - Vasily Polenov