Vasily Polenov (1844-1927)

1844,1927
Artist Vasily Polenov

Wanderers