Троада Vasily Polenov (1844-1927)

“Троада” - Vasily Polenov