Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882 Vasily Polenov (1844-1927)

Random pics
Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882 — Vasily Polenov