Boyarynya Morozov. 1887 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Boyarynya Morozov. 1887 — Vasily Ivanovich Surikov