Kramskoy Ivan - Portrait of Vera Tretyakova 900 Classic russian paintings

Kramskoy Ivan - Portrait of Vera Tretyakova -