SHTEYBEN Karl - Portrait of Alexander Suvorov 900 Classic russian paintings

SHTEYBEN Karl - Portrait of Alexander Suvorov -