Ashram Roerich N.K. (Part 3)

Random pics
Ashram — Roerich N.K. (Part 3)