18664 Maurice Denis (1870?1943)

Random pics
“18664” - Maurice Denis