18664 Maurice Denis (1870?1943)

Random pics
18664 — Maurice Denis