Portrait of the navigator Yu.F. Lisyansky Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of the navigator Yu.F. Lisyansky — Vladimir Borovikovsky