Portrait of Elizabeth Ivanovna Neklyudova Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of Elizabeth Ivanovna Neklyudova — Vladimir Borovikovsky