Jozef Chelmonski (1849-1914)

1849,1914

Jozef Chelmonski