The Vision of Endymion Edward John Poynter (1836-1919)

Random pics
“The Vision of Endymion” - Edward John Poynter