James Collinson, English, c. 1825-1881 – To Let Philadelphia Museum of Art

Random pics
James Collinson, English, c. 1825-1881 -- To Let — Philadelphia Museum of Art