Stanislav Zhukovsky (1873-1944)

1873,1944

Stanislav Zhukovsky