Fedor Reshetnikov

1919,1988
Artist Fedor Reshetnikov