V. Ulyanov (Lenin). 1870-1924. (Strakhov-Braslavsky A.) Soviet Posters (1917-1941)

Random pics
V. Ulyanov (Lenin). 1870-1924. (Strakhov-Braslavsky A.) Poster — Soviet Posters