Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya) Soviet Posters (1917-1941)

Random pics
Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya) Poster — Soviet Posters