Calvary Edvard Munch (1863-1944)

Random pics
Calvary — Edvard Munch