Копны сена. 1903 Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

“Копны сена. 1903” - Konstantin Kryzhitsky