Mrs Katherine Vulliamy Sir John Lavery (1856-1941)

Random pics
Mrs Katherine Vulliamy — Sir John Lavery