Apollo and Marsyas 2 Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Random pics
«Apollo and Marsyas 2» - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)