Apollo and Marsyas 2 Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Random pics
“Apollo and Marsyas 2” - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)