Apollo and Marsyas Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Random pics
«Apollo and Marsyas» - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)