The Apotheosis of the Pisani Family (detail) Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
“The Apotheosis of the Pisani Family (detail)” - Giovanni Battista Tiepolo