Skirmish shirvantsev with miryudami on Gunib 1869 133h109, 5 Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900)

“Skirmish shirvantsev with miryudami on Gunib 1869 133h109, 5” - Ivan Konstantinovich Aivazovsky