Kyrgyz cabins on the Chu River Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Kyrgyz cabins on the Chu River — Vasily Vereshchagin