spy out. 1873 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«spy out. 1873» - Vasily Vereshchagin