Dervishes in festive attire. Tashkent. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Dervishes in festive attire. Tashkent. 1869-1870 — Vasily Vereshchagin