Zubovskiy boulevard winter. 1885-1887 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Zubovskiy boulevard winter. 1885-1887 — Vasily Ivanovich Surikov