Head boyarynya Morozovoy2. 1886 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Head boyarynya Morozovoy2. 1886 — Vasily Ivanovich Surikov