Haes, Carlos de (Spanish, 1826-1868)1 Spanish artists

Random pics
“Haes, Carlos de (Spanish, 1826-1868)1” - Spanish artists