Exlibris VI Klochkova 1 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Random pics
Exlibris VI Klochkova 1 — Sergey Sergeyevich Solomko