Shalash1861 36. 5h47. 5 Ivan Ivanovich Shishkin (1832-1898)

Random pics
«Shalash1861 36. 5h47. 5» - Ivan Ivanovich Shishkin