Ship grove. 1897. Sketch Ivan Ivanovich Shishkin (1832-1898)

Random pics
Ship grove. 1897. Sketch — Ivan Ivanovich Shishkin