Portrait ES Karzinkinoy. 1906 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait ES Karzinkinoy. 1906 — Valentin Serov