Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889 — Valentin Serov