Spill Volga near Yaroslavl. 1871 Alexey Kondratievich Savrasov (1830-1897)

«Spill Volga near Yaroslavl. 1871» - Alexey Kondratievich Savrasov