The Volga near the state itself. 1870 Alexey Kondratievich Savrasov (1830-1897)

“The Volga near the state itself. 1870” - Alexey Kondratievich Savrasov