Portrait of Vladimir Vasilyevich Stasova. 1900 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
“Portrait of Vladimir Vasilyevich Stasova. 1900” - Ilya Repin