Botanist. H. 1874, m. 65. 5h79 TG Vasily Perov (1833-1882)

Random pics
Botanist. H. 1874, m. 65. 5h79 TG — Vasily Perov