Study for the allegory of Tragedy Gustav Klimt (1862-1918)

«Study for the allegory of Tragedy» - Gustav Klimt