Shady Paths John Singer Sargent (1856-1925)

Random pics
“Shady Paths” - John Singer Sargent