Shady Paths John Singer Sargent (1856-1925)

Random pics
Shady Paths — John Singer Sargent