Flotsam and Jetsam John Singer Sargent (1856-1925)

Random pics
Flotsam and Jetsam — John Singer Sargent