Master Tyuizonskogo altar. Entry of Christ into Jerusalem part 08 Hermitage

Random pics
Master Tyuizonskogo altar. Entry of Christ into Jerusalem — part 08 Hermitage