Makovsky, Konstantin Zhukovsky – Group Portrait of MS Volkov, SN Volkova and SM Volkov-Manzeya part 07 Hermitage

Random pics
Makovsky, Konstantin Zhukovsky - Group Portrait of MS Volkov, SN Volkova and SM Volkov-Manzeya — part 07 Hermitage