Gorbunova Natalya Pavlovna Dushin, Gregory Diomidovich – Portrait Evdokiya Georgiyevna Dushin part 04 Hermitage

Random pics
“Gorbunova Natalya Pavlovna Dushin, Gregory Diomidovich - Portrait Evdokiya Georgiyevna Dushin” - part 04 Hermitage