Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya part 13 Hermitage

Random pics
“Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya” - part 13 Hermitage