Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya part 13 Hermitage

Random pics
«Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya» - part 13 Hermitage