Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot part 13 Hermitage

“Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot” - part 13 Hermitage