Turner, C.. Portrait of Elizabeth imperiatritsy Alexeyevna part 12 Hermitage

«Turner, C.. Portrait of Elizabeth imperiatritsy Alexeyevna» - part 12 Hermitage